ShaBushiJapanese Shabu Shabu, Ramen & Sushi Restaurant

Popular Menu Items

View full menu

Address

5185 W Sunset Blvd
Los Angeles CA, 90027
(323) 522-6457